Armenisch; 0530 - 058F (1328 bis 1423)

Unicode-Nr. Zeichen HTML-Entity Unicode hexadez. Deut. Beschreibung Engl. Beschreibung

Armenian

Uppercase letters
ԱԱ Ա ARMENIAN CAPITAL LETTER AYB
ԲԲ Բ ARMENIAN CAPITAL LETTER BEN
ԳԳ Գ ARMENIAN CAPITAL LETTER GIM
ԴԴ Դ ARMENIAN CAPITAL LETTER DA
ԵԵ Ե ARMENIAN CAPITAL LETTER ECH
ԶԶ Զ ARMENIAN CAPITAL LETTER ZA
ԷԷ Է ARMENIAN CAPITAL LETTER EH
ԸԸ Ը ARMENIAN CAPITAL LETTER ET
ԹԹ Թ ARMENIAN CAPITAL LETTER TO
ԺԺ Ժ ARMENIAN CAPITAL LETTER ZHE
ԻԻ Ի ARMENIAN CAPITAL LETTER INI
ԼԼ Լ ARMENIAN CAPITAL LETTER LIWN
ԽԽ Խ ARMENIAN CAPITAL LETTER XEH
ԾԾ Ծ ARMENIAN CAPITAL LETTER CA
ԿԿ Կ ARMENIAN CAPITAL LETTER KEN
ՀՀ Հ ARMENIAN CAPITAL LETTER HO
ՁՁ Ձ ARMENIAN CAPITAL LETTER JA
ՂՂ Ղ ARMENIAN CAPITAL LETTER GHAD
ՃՃ Ճ ARMENIAN CAPITAL LETTER CHEH
ՄՄ Մ ARMENIAN CAPITAL LETTER MEN
ՅՅ Յ ARMENIAN CAPITAL LETTER YI
ՆՆ Ն ARMENIAN CAPITAL LETTER NOW
ՇՇ Շ ARMENIAN CAPITAL LETTER SHA
ՈՈ Ո ARMENIAN CAPITAL LETTER VO
ՉՉ Չ ARMENIAN CAPITAL LETTER CHA
ՊՊ Պ ARMENIAN CAPITAL LETTER PEH
ՋՋ Ջ ARMENIAN CAPITAL LETTER JHEH
ՌՌ Ռ ARMENIAN CAPITAL LETTER RA
ՍՍ Ս ARMENIAN CAPITAL LETTER SEH
ՎՎ Վ ARMENIAN CAPITAL LETTER VEW
ՏՏ Տ ARMENIAN CAPITAL LETTER TIWN
ՐՐ Ր ARMENIAN CAPITAL LETTER REH
ՑՑ Ց ARMENIAN CAPITAL LETTER CO
ՒՒ Ւ ARMENIAN CAPITAL LETTER YIWN
ՓՓ Փ ARMENIAN CAPITAL LETTER PIWR
ՔՔ Ք ARMENIAN CAPITAL LETTER KEH
ՕՕ Օ ARMENIAN CAPITAL LETTER OH
ՖՖ Ֆ ARMENIAN CAPITAL LETTER FEH
Modifier letters
ՙՙ ՙ ARMENIAN MODIFIER LETTER LEFT HALF RING
՚՚ ՚ ARMENIAN APOSTROPHE = ARMENIAN MODIFIER LETTER RIGHT HALF RING
՛՛ ՛ ARMENIAN EMPHASIS MARK = shesht
՜՜ ՜ ARMENIAN EXCLAMATION MARK = batsaganchakan nshan
՝՝ ՝ ARMENIAN COMMA = bowt
՞՞ ՞ ARMENIAN QUESTION MARK = hartsakan nshan
՟՟ ՟ ARMENIAN ABBREVIATION MARK = patiw
Lowercase letters
աա ա ARMENIAN SMALL LETTER AYB
բբ բ ARMENIAN SMALL LETTER BEN
գգ գ ARMENIAN SMALL LETTER GIM
դդ դ ARMENIAN SMALL LETTER DA
եե ե ARMENIAN SMALL LETTER ECH
զզ զ ARMENIAN SMALL LETTER ZA
էէ է ARMENIAN SMALL LETTER EH
ըը ը ARMENIAN SMALL LETTER ET
թթ թ ARMENIAN SMALL LETTER TO
ժժ ժ ARMENIAN SMALL LETTER ZHE
իի ի ARMENIAN SMALL LETTER INI
լլ լ ARMENIAN SMALL LETTER LIWN
խխ խ ARMENIAN SMALL LETTER XEH
ծծ ծ ARMENIAN SMALL LETTER CA
կկ կ ARMENIAN SMALL LETTER KEN
հհ հ ARMENIAN SMALL LETTER HO
ձձ ձ ARMENIAN SMALL LETTER JA
ղղ ղ ARMENIAN SMALL LETTER GHAD
ճճ ճ ARMENIAN SMALL LETTER CHEH
մմ մ ARMENIAN SMALL LETTER MEN
յյ յ ARMENIAN SMALL LETTER YI
նն ն ARMENIAN SMALL LETTER NOW
շշ շ ARMENIAN SMALL LETTER SHA
ոո ո ARMENIAN SMALL LETTER VO
չչ չ ARMENIAN SMALL LETTER CHA
պպ պ ARMENIAN SMALL LETTER PEH
ջջ ջ ARMENIAN SMALL LETTER JHEH
ռռ ռ ARMENIAN SMALL LETTER RA
սս ս ARMENIAN SMALL LETTER SEH
վվ վ ARMENIAN SMALL LETTER VEW
տտ տ ARMENIAN SMALL LETTER TIWN
րր ր ARMENIAN SMALL LETTER REH
ցց ց ARMENIAN SMALL LETTER CO
ււ ւ ARMENIAN SMALL LETTER YIWN
փփ փ ARMENIAN SMALL LETTER PIWR
քք ք ARMENIAN SMALL LETTER KEH
օօ օ ARMENIAN SMALL LETTER OH
ֆֆ ֆ ARMENIAN SMALL LETTER FEH
ևև և ARMENIAN SMALL LIGATURE ECH YIWN
Punctuation
։։ ։ ARMENIAN FULL STOP = vertsaket; may also be used for Georgian
֊֊ ֊ ARMENIAN HYPHEN = yentamna